Green Library Process 5

หมวดที่ 5

การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม