Green Library Process 3

หมวดที่ 3

การจัดการทรัพยากร และพลังงาน

ห้องสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ