คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาการดำเนินงาน

green committee-2-2

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

st21

ศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พุดหอม

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

green committee-2-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ เหมืองสิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

green committee-2-5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนบพร แสงวนิช

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

st16

นาง อังคณา บุญเลิศ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

st07

ดร. เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

st10

นางสาว สายฝน เต่าแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ

st18

นางสาว พิมพ์นภา อมฤตวรชัย

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

st08

นาง ศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

st15

นาง ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

st14

นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ

คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

st15

นาง ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

st14

นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ

กรรมการ

st11

นาย อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์

กรรมการ

st19

นาย ชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์

กรรมการ

st112

นางสาว ธัญวรัตม์ สดคมขำ

กรรมการ

st17

นางสาว นริญา จันทร์กลับ

กรรมการ

st09

นางสาว ณิชา ทองธราดล

กรรมการ

st06

นางสาว กชกร สัจภาพพิชิต

กรรมการ

st12

นางสาว สราลี สงค์จำเริญ

กรรมการ

คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว

st13

ดร. กนกกร กมลเพ็ชร

ประธานกรรมการ

st24

นางสาว จันทร์งาม ชูตระกูล

กรรมการ

st22

นาย ธนัช บุญจันทร์

กรรมการ

st11

นาย อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์

กรรมการ

st14

นาย ธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ

กรรมการ

st25

นางสาว วิชสรา อินทรัตน์

กรรมการ

st23

นาง บังอร พงษ์ทอง

กรรมการ

st12

นางสาว สราลี สงค์จำเริญ

กรรมการ