ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณการใช้น้ำ
ปริมาณการใช้กระดาษ
ปริมาณของเสีย
จำนวนผู้รับบริการ

ดัชนีการพลังงาน
วันและเวลาทำการ